Stanovy zberateľského klubu

Hliník nad Váhom

 


Názov združenia: Zberateľský klub Hliník nad Váhom

Sídlo združenia: Penzión Royal, Hlinická 69, 014 01 Bytča

Cieľ činnosti: Hlavnou úlohou smerom k členskej základni bude zberateľstvo zjednotiť, aby sa navzájom mohli obohacovať o svoje poznatky, vymieňať svoje skúsenosti, získavať nové kontakty, vymieňať prebytky svojich zbierok a viesť členov k tomu, aby svoje zbierky evidovali, triedili, dokumtovali a uchovávali pre budúce generácie.
Hlavnou úlohou smerok k širokej verejnosti - občanom Hliníka a okoliu, umožniť prezentáciu ukážok súkromných zbierok formou výstav, prezentácii zberateľských oborov a verejne prístupných búrz.
Prostredníctvom zberateľských aktivít členov podieľať sa na všestranom rozvoji občanov Hliníka a okolia a prispievať tak k jeho propagácii.

Členstvo  v združení: Zberateľský klub Hliník nad Váhom predstavuje dobrovoľné združenie občanov, ktorého členom sa môže stať každý, kto má záujem o zbieranie akýchkoľvek predmetov zberateľského záujmu a svojou zberateľskou činnosťou prispievať k zachovaniu toho čo bolo v minulosti vytvorené, alebo sa vytvára teraz.

Práva členov:
- byť volený do výkonného výboru a revíznej komisie
- v určených termínoch pre konanie stretnutí zberateľov zúčastňovať sa ich
- v rámci stretnutí zberateľov ponúkať na výmenu či predaj prebytky svojich zbierok
- člen má právo zo združenia slobodne vystúpiť


Povinosti členov:
- zaplatiť členský príspevok schválený členskou schôdzou
- aktívne sa podielať na plnení všetkých úloch a akcií poriadaných klubom zberateľov

Orgány združenia:
- členská schôdza

-
výkonný výbor

- revízna komisia

Ustanovenie týchto orgánov je volením na členskej schôdzi vždy na dobu 2 rokov

© Zberateľský klub - Hliník nad Váhom | Design by: LernVid.com