Filatelia

Filatelia je odbor zaoberajúci sa poštovými známkami a kolkami, ich vzhľadom, výrobou a použitím po ich vydaní poštovým úradom. Hoci veľa ľudí stotožňuje filateliu so zbieraním známok, samotná filatelia je trochu širší pojem. Napríklad filatelista môže študovať veľmi vzácne známky a ani nepredpokladá, že ich bude vlastniť. Niektorých známok totiž napríklad zostalo len niekoľko málo exemplárov a tie sú zvyčajne v múzeách a súkromných zbierkach.

Prvý výskyt slova filatelia, vo francúzskej podobe philatélie, je spoľahlivo doložený. Prvýkrát ho použil Georges Herpin v časopise Le Collectioneur de timbres-poste 15. novembra 1864. Slovo filatelia je tvorené z gréckeho philos (priateľ) a ateleia (zaplatenie poplatku). Boli navrhnuté aj alternatívy, ale tie sa nikdy nepoužiili ako timbrofilie alebo timbrologie.

Vďaka filatelii môžeme zo zdanlivo rovnako vyzerajúcich známok podrobnejším skúmaním rozpoznať ich rôzne odchýlky, ako sú odlišné druhy papiera, rôzne priesvitky (vodoznaky), variácie v odtieni farby, rôzne druhy zúbkovania a ďalšie. Porovnaním so záznamami vydávajúcich poštových úradov môžeme zistiť, či tieto odchýlky boli úmyselné alebo nie. Ďalším bádaním sa zisťuje, ako a prečo k jednotlivým zmenám došlo.

Nielen vďaka tomu, že známka je cenina, bolo v priebehu rokov vytvorených priveľa falzifikátov. Práve znalosť filatelie ich pomáha odhaliť.

© Zberateľský klub - Hliník nad Váhom | Design by: LernVid.com